Learn Japanese Alphabets »

Hiragana | Katakana


Learn to Type Japanese - Hiragana | Katakana


Learn Japanese Kanji Characters


Japanese Kanji Kun-Pronunciations that start with ∼:


Japanese Kanji On-Pronunciations that start with ∼: