shuō

Initial:
-
Final:
-
Tone:
-
Audio:
Demonstrate how to say shuō in Mandarin Chinese »
Example Character:

Chinese Characters

Traditional Characters with Pinyin Pronunciation shuō

Simplified Characters with Pinyin Pronunciation shuō


Audio Recordings: shuō